Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Voedselveilige smeermiddelen

 

In de voedingsmiddelenindustrie wordt in principe dezelfde apparatuur gebruikt als in andere bedrijven: tandwielkasten, hydraulische systemen, transportbanden, mengapparatuur, compressoren etc. Vanuit smeertechnisch gezichtspunt worden dan ook geen andere eisen aan de te gebruiken smeermiddelen gesteld. Omdat echter contact tussen smeermiddel en de geproduceerde voedingsmiddelen nooit volledig kan worden uitgesloten, worden vaak smeermiddelen toegepast die bij onopzettelijk en niet te voorkomen contact met voedingsmiddelen in kleine concntraties geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

GMP

De producent van voedingsmiddelen dient zich te houden aan de vereisten van "Good Manufacturing Practice" - een manier van produceren die risico's voor de volksgezondheid zo veel mogelijk probeert uit te sluiten. In feite is dat vooral een denkwijze en filosofie die door regelgeving een concrete invulling krijgt. De regelgeving rcht zich met name op het handhaven en kunnen handhaven van een stricte hygiene, omdat micro-bacteriële besmetting het grootste gevaar vormt. De meegebakken muis in het brood in de afbeelding hieronder zal de consument ongetwijfeld doen schrikken, maar een gevaar voor de volksgezondheid vormt die muis niet.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HACCP

Binnen de EU zijn bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie verplicht een zogenaamde "Hazard Analysis and Critical Control Points" analyse uit te voeren. Dit houdt in het zorgvuldig in kaart brengen en analyseren van risico's, het onderkennen van de kritische punten in het productieproces die moeten worden beheerst om de voedselveilige productie te kunnen borgen en het nemen van adequate maatregelen die ervoor zorgen dat bij incidenten op passende wijze wordt ingegrepen om de onderbroken voedselveilige productiewijze zo snel mogelijk te herstellen. Een van de risico's is het gebruik van smeermiddelen. Het risico daarvan kan worden verkleind door smeermiddelen en hulpstoffen toe te passen die uitsluitend zijn samengesteld uit componenten waarvan bekend is dat ze bij minieme verontreiniging van voedingsmiddelen geen onmiddellijk gevaar vormen voor de volksgezondheid. .

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Verantwoordelijkheid

De producent is ten allen tijde verantwoordelijk voor de inrichting van zijn productieproces. De producent maakt de afweging of een bepaald aspect van de productiewijze een te vermijden of te beperken risico vormt. Wanneer het gebruik van smeermiddelen niet als een te beperken risico wordt gezien, is er geen verplichting om voedselveilige smeermiddelen te gebruiken. In de praktijk zal echter bijna altijd voor voedselveikige smeermiddelen worden gekozen, om risico's te minimaliseren. Ook zullen grote afnemers zoals supermarktketens meestal verlangen dat met een zo gering mogelijk risico wordt geproduceerd en daarom productie met behulp van voedselveilige smeermiddelen in afnamecontracten dwingend voorschrijven.

 

Meer informatie